image01 image02 image05 image03 image04 image05 image05
CƠ HỘI HỢP TÁC KINH DOANH VỀ LOGISTICS TẠI HOA KỲ

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

  

Số:               /XTTM-CSPTXK

V/v mời doanh nghiệp tham gia đoàn làm việc tìm cơ hội hợp tác, kinh doanh về logistics tại Hoa Kỳ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày         tháng 5 năm 2015

                                                           

            Kính gửi:

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4455/QĐ-BCT ngày 08 tháng 5 năm 2015, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức Chương trình làm việc, tìm cơ hội hợp tác, kinh doanh về logistics tại Hoa Kỳ, chi tiết như sau:

1. Mục tiêu:

- Thiết lập được quan hệ hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp logistics Việt Nam và các doanh nghiệp logistics Hoa Kỳ.

- Thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước của Hoa Kỳ về logistics, các doanh nghiệp chủ chốt trong lĩnh vực này (vận hành cảng biển, sân bay), qua đó tranh thủ sự ủng hộ để tiếp cận các doanh nghiệp logistics.

- Tiếp cận, thâm nhập được cửa ngõ thương mại tại Châu Mỹ.

- Tăng giá trị và lợi nhuận xuất khẩu Việt Nam, giảm chi phí nhập khẩu góp phần tăng trưởng nền kinh tế đất nước.

2. Quy mô: tối thiểu 07 doanh nghiệp.

3. Thời gian dự kiến: từ ngày 21 tháng 7 năm 2015 đến 30 tháng 7 năm 2015

4. Địa điểm: Thành phố San Francisco, Los Angeles, San Jose - Hoa Kỳ

5. Ngành hàng: dịch vụ logistics

            6. Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành, có nhu cầu tìm hiểu thị trường, giao dịch kinh doanh với Hoa Kỳ.

 7. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia: các doanh nghiệp có năng lực kinh doanh dịch vụ logistics, vận tải có kết quả kinh doanh tốt 02 năm gần đây, nhân sự tham gia đoàn có đủ khả năng nghiệp vụ tham gia hội thảo, giao thương với khách hàng quốc tế.

8. Chi phí:

- Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia chương trình: Doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần của 01 vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Hoa Kỳ (01 vé/01 doanh nghiệp) theo quy định tại Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính.

- Chi phí doanh nghiệp phải chịu khi tham gia chương trình: lệ phí visa, tiền khách sạn, tiền ăn uống, xe ô tô đi lại... trong thời gian làm việc tại Hoa Kỳ.

9. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình:

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, nghĩa vụ về tài chính và thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và quy định của Ban tổ chức Đoàn.

- Sau khi kết thúc Đoàn, trong vòng 15 ngày các doanh nghiệp tham dự Đoàn phải gửi báo cáo kết quả (theo mẫu) về Cục Xúc tiến thương mại / Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

10. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính, đóng dấu đơn vị);

- Đơn đăng ký tham gia (mẫu đính kèm);

- Quyết định cử nhân sự tham gia Chương trình;

11. Thời hạn đăng ký tham gia: trước ngày 05 tháng 6 năm 2015.

Các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ về:

Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu  / Cục Xúc tiến thương mại)

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Người liên hệ:

-      Ông Bùi Hồng Minh (Điện thoại: 0914322888; Email: minhbh@moit.gov.vn

hoặc:

-      Ông Lê Linh (Điện thoại: 0913214407; email: linhl@moit.gov.vn).

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Xuất nhập khẩu;

- Lưu: VT, CSPTXK

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Tạ Hoàng Linh