image01 image02 image05 image03 image04 image05 image05
Thực hiện truyền thông nhãn hàng tương ớt cholimex
Thực hiện gói truyền thông theo concept mới của nhãn hàng tương ớt cholimex Lên lịch booking media, tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động truyền thông Tư vấn chuỗi hoạt động Event, các chương trình từ thiện, hoạt động xã hội, kết nối cộng đồng  Xây dựng và sản xuất chương trình phim Sitcom (phát sóng HTV), theo concept của nhãn hàng Theo dõi, ngăn ngừa và lập kế hoạch truyền thông trong trường hợp phát sinh rủi ro, bất lợi cho nhãn hàng.